Välineitä ulkoilmaihmisille.

 Päivitetty 17.05.2021

Vuokrausehdot

Nämä ehdot sitovat vuokranantajaa, Korppivuori Adventures / XTR Media sekä asiakasta, (jatkossa vuokraaja) joka kirjallisella, sähköisellä tai suullisella sopimuksella vuokraa välineitä omaan tai seurueensa käyttöön vuokranantajalta.

Vuokraaja tekee varauksen web-varauskalenterista (korppivuori.fi) ja vuokranantaja vahvistaa varauksen sähköpostilla ja/tai puhelimitse. Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen varausta tehdessään. Alaikäisen lapsen tai nuoren tulee käyttää välineitä vain vuokraajan läsnäollessa. Mikäli vuokraaja vuokraa välineitä, joita käyttää myös samaan seurueeseen kuuluvat henkilöt, tulee vuokraajan varmistua, että nämä tuntevat ja hallitsevat välineiden oikean ja turvallisen käytön. Vuokraajan on pyydettäessä vahvistettava henkilöllisyytensä vuokranantajalle.

Kanoottien, kajakkien ja muiden vesikulkuineuvojen vuokraaminen edellyttää kyseisen kohteen käytön tuntemista, melontakokemusta sekä uimataitoa. Retkeilyvälineiden vuokraus edellyttää vuokraajalta niiden käytön ja toiminnan tuntemista, joko aikaisempaan kokemukseen tai ohjeisiin ja opasteisiin perustuen.

Vuokra-aika vuorokausi alkaa  aikaisintaan klo 12 ja päättyy klo 11. Muista poikkeavista vuokrausajoista voidaan sopia erikseen ja vuokranantaja voi periä niistä erillistä korvausta. Lyhemmät ajat, kuten ilta- tai päivävuokra sovitaan joko erikseen tai sille tarkoitetulla varauskalenterilla.

Vuokra-ajat Varkaantaipaleen kohteessa alkavat ja päättyvät kesäravintolan aukioloaikojen sisällä. tarkista aukioloajat, ennen varauksen tekemistä:
https://varkaantaipale.fi/ ja/tai  https://www.facebook.com/varkaantaipale/

Sovittu vuokra tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan, ennen välineiden noutoa ja/tai luovutusta vuokranantajalta. Maksuvoidaan suorittaa etukäteen, tilisiirtona, käteisellä tai pankkikortilla. Myös Epassi ja Smartum liikuntaetu käy maksutavaksi.

Varauksesta voidaan periä ennakkomaksu, 25-50% kokonaisvuokrasta, joka tulee suorittaa vuokranantajan ohjeiden mukaan. Mikäli ennakkomaksua ei suoriteta, varaus perutaan.

Maksuista ja niiden suorittamisesta voidaan sopia vuokranantajan tai vuokraajan kesken vielä erikseen.

Peruutukset ja purkaminen

Vuokraajan tulee perua varaus alle 3 vuorokauden varauksissa 2 vuorokautta (48h) ennen vuokrauksen suunniteltua ajankohtaa ja yli 3 vuorokauden varauksissa 5 vuorokautta ennen. Jos varaukset perutaan tätä myöhemmin, ennakkomaksua ei palauteta vuokraajalle. Peruuttamattomista varauksista vuokraaja on velvollinen maksamaan koko vuokrausajan hinnan.

Varauksen peruminen hyvästä perustellusta syystä tapahtuessaan oikeuttaa myös ennakkomaksun tai sen osan palauttamiseen. Syitä ovat esim. sairastuminen, onnettomuus, liikkumisrajoitukset yms. Vuokraajan on pyydettäessä esitettävä asiakirja, kuten lääkärintodistus, joka vahvistaa perumisen syyn.

Vuokranantaja pitää itsellään oikeuden perua varaus ennen sen alkua tai purkaa sen aikana, jos esille tulee, että vuokraajalla on riittämättömät taidot ja tiedot,niin että ja tästä syystä on riski saattaa itseään tai muita vaaraan. Samoin toimitaan jos vuokranantajalle tulee epäilys, että välineitä käytetään väärin, huolimattomasti tai niitä ei tulla palauttamaan. Vuokranantajan peruessa varaus em. syistä, ei ennakkomaksua palauteta. Vuokranantajalla on myös oikeus olla vahvistamatta tehtyä varausta, jos em. asioita tulee esille.

Vuokranantajan purkaessa jo aloitetun vuokrauksen, vuokraaja on velvollinen palauttamaan välineet viiviytyksettä vuokranantajalle. Vuokranantajan purkaessa vuokraussopimuksen, vuokraaja on velvollinen maksamaan välineiden toteutuneen vuokra-ajan.

Jos vuokraaja ei nouda sovitusti varattuja kohteitaan eikä häntä saada tavoitettua kohtuullisen ajan sisällä sovitusta vuokrauksen aloitusajasta, vuokranantajalla ei ole velvollisuutta pitää varattuna välineitä vuokraajalle.

Jos varattuja välineitä ei ole saatavilla, joko rikkoontumisen tai palauttamatta jättämisen takia, vuokranantaja pyrkii järjestämään korvaavia, vastaavia välineitä tilalle kohtuullisessa ajassa. Mikäli vuokranantajalla ei ole mahdollisuutta järjestää korvaavia välineitä, palautetaan maksettu vuokra vuokraajalle. Vuokranantaja on velvollinen tiedottamaan ja ilmoittamaan vuokraajalle muutoksista välittömästi niistä tiedon saatuaan. Ennakkomaksua ei palauteta, jos vuokraaja peruu välineiden vaihdon/korvaavien välineiden takia varauksen. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta korvata vuokraajalle kertyneitä kuluja, (kuten matkat, majoitus ym.) mikäli vuokraaja ei ota käyttöön korvaavia välineitä tai vuokranantaja ei saa niitä hankittua.

Nouto ja palautus

Vuokraajan tulee noutaa välineet sovittuna aikana, sovitusta paikasta. Välineet voidaan toimittaa sovittuun paikkaan sekä välineet voidaan jättää noudettaviksi, lukittuna sovitusti. Ensisijaisesti pyritään toimittamaan tai/ja luovuttamaan vuokraajalle henkilökohtaisesti. Jos vuokranantajalla ei ole mahdollisuutta olla luovuttamassa välineitä vuokraajalle, saa vuokraaja ohjeistuksen, mistä välineet voi noutaa sekä ohjeen niiden lukituksen avaamiseen.

Vuokraajan tulee palauttaa välineet vuokrausajan loppuun mennessä sovittuun paikkaan. Jos vuokranantaja tai edustaja ei ole henkilökohtaisesti vastaanottamassa välineitä, tulee vuokraajan huolehtia niiden lukituksesta ohjeiden mukaan.

Palautettavat välineet tulee olla heti käyttökuntoisia seuraavalle vuokraajalle. Puhdistus tai/ja kunnostus toimista, mitkä on jätetty tekemättä, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle koituneet kulut.

Mikäli vuokraajalle tulee tilanne, että hyvän syyn takia, kuten onnettomuus, vaaralliset sääolosuhteet tms. ei palautus sovittuun aikaan mennessä ole toteutumassa, tulee ottaa välittömästi yhteyttä vuokranantajaan ja sopia menettelystä.

Mikäli vuokraaja ei palauta välineitä sovittuun aikaan ja paikkaan, tulee vuokraajan maksaa vähintään jokaiselta alkavalta vuorokaudelta hinnaston mukainen kertavuorokauden maksu välineistä vuokranantajalle. Jos vuokraaja jättää välineet muualle, kuin sovittuun paikkaan, vuokraajan tulee korvata noudosta ja kuljetuksesta 25e + 0.75snt/km vuokranantajalle.

Välineiden palautus kesken sovitun vuokrauksen ajan ei velvoita vuokranantajaa palauttamaan maksettua vuokraa, tai sen osaa.

Palauttamatta jätetyistä välineistä tehdään ilmoitus poliisille.

Välineiden käyttö ja niistä huolehtiminen

Vuokraajan tulee tuntea välineet ja niiden toiminta. Vuokrattavat välineet ovat normaaliin kuluttajakäyttöön tarkoitettuja, mutta vesikulkuneuvoissa, kanooteissa ja kajakeissa tulee olla vuokraajalla riittävät taidot ja tiedot niiden turvalliseen käyttöön.

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamistaan välineistä, kuten huolellinen henkilö omista välineistään. Vuokraaja sitoutuu käyttämään välineitä vain niille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan tulee tietää retkeilyyn ja melontaan liittyvät yleiset turvallisuusohjeet sekä välineiden käyttösuositukset. Välineitä ei saa käyttää yleisten ohjeiden vastaisesti, kuten esim. kanoottia ei saa hinata moottorikäyttöisellä veneellä tai keitintä ei saa käyttää teltan sisätiloissa, missä se ei ole erikseen sallittu.

Välineitä ei saa luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille, eikä jättää lukitsemattomana saataville, ilman vartiointia tai välitöntä läsnäoloa. Vesikulkuneuvojen vienti koskireiteille on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa. Välineitä ei myöskään saa viedä maasta, Suomen ulkopuolelle ilman erillistä sopimusta.

Vuoraajan tulee ilmoittaa välittömästi välineissä ilmenneistä virheistä tai niitä kohdanneista vahingoista, jotka eivät ole normaaliin käyttöön liittyvää kulumista. Välineiden varkaudesta on myös ilmoitettava poliisille.

Vuokraaja on itse vastuussa omasta sekä muiden samaan seurueeseen kuuluvien henkilöiden turvallisuudesta ja terveydestä käyttäessään vuokrattuja välineitä tai/ja luovuttaessaan niitä samaan seurueeseen kuuluville henkilöille. Vuokranantaja on vastuullinen luovuttamaan ainoastaan ehjiä ja käyttöön soveltuvia välineitä vuokraajalle. Vesikulkuneuvoissa on aina käytettävä kelluntaliivejä, joko omia tai vuokranantajan. Mikäli vesikulkuneuvoa käyttää, tai siinä on vuokraajan lisäksi alaikäisiä lapsia, tulee vuokraajan huolehtia siitä että alaikäisellä on riittävän turvallinen kellunta- tai pelastusliivi.

Vuokraajan vastuu välineistä.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana välineiden vahingot ja rikkoontumiset, jotka johtuvat muusta kuin normaalista kulumisesta, kuten huolimattomuus tai/ja tahallisuus sekä välineiden ohjeiden vastainen käyttö. Samoin vuokraaja on velvollinen korvaamaan hukkaamansa tai kadottamansa välineet niiden hankintahinnan mukaisesti. Vuokraajaa on vastuussa myös samaan seurueeseen kuuluvien henkilöiden aiheuttamista vahingoista välineille ja/tai välineiden kadottamisia.

Vuokranantajan vastuu välineistä.

Vuokranantaja huolehtii ja on sitoutunut siihen, että välineet ovat luovutettaessa normaalissa ja turvallisessa käyttökunnossa. Vuokraaja luovuttaa kaluston sovittuun aikaan mennessä sekä sovitussa paikassa ja sovitulla tavalla.

Vuokraaja on velvollinen antamaan neuvoja ja opastusta kysyttäessä välineiden käytöstä.

Korppivuori Adventures – XTR Media

Otava, Mikkeli

Puh/tel: +358 400 566 697

mikael@xtrmedia.fi